2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Vraag stellen? Neem contact op

Intro

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden. Deze wet geldt in ieder geval voor twee jaar. Het is mogelijk dat na deze twee jaar besloten wordt dat de wet voor een langere periode van kracht blijft. De wet is ingevoerd om misbruik van de turboliquidatieprocedure tegen te gaan en de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren. 


Wat is turboliquidatie?

Turboliquidatie is een snelle en eenvoudige manier om een rechtspersoon te beëindigen. Het houdt in dat een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden, terwijl er op dat moment geen baten (activa) meer zijn. Bij turboliquidatie hoeft er geen vereffening plaats te vinden, aangezien er geen baten zijn om te vereffenen. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.


Wat verandert er onder de nieuwe wet?

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie introduceert nieuwe verplichtingen voor bestuurders bij turboliquidatie. Deze verplichtingen zijn bedoeld om de transparantie te vergroten en misbruik tegen te gaan. Onder de nieuwe wet moeten bestuurders binnen 14 dagen na ontbinding de volgende documenten deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

1. een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;

2. een beschrijving van:

  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
  • indien van toepassing, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; 
  • indien van toepassing, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, 

3. de jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een openbaarmakingsplicht bestaat waar nog niet aan is voldaan, en (als van toepassing) de accountantsverklaring.


Direct na de deponering dient het bestuur schriftelijk mededeling te doen aan de schuldeisers.


Het handelen in strijd met de hiervoor genoemde verplichtingen wordt als economisch delict aangemerkt, waarvoor een boete kan worden opgelegd. 


Verbetering van rechtsbescherming

Een belangrijk doel van de nieuwe wet is het verbeteren van de rechtsbescherming van schuldeisers. Schuldeisers hebben nu het recht om inzage te vragen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur niet voldoet aan de verplichting tot deponering van de documenten. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie een bestuursverbod opleggen aan bestuurders die niet aan de verantwoordingsverplichting voldoen of doelbewust handelingen hebben verricht waardoor schuldeisers zijn benadeeld. Dit bestuursverbod kan maximaal vijf jaar duren en belet de betreffende bestuurder om gedurende die periode een bestuursfunctie uit te oefenen.


Samenvattend

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie is ingevoerd om misbruik van de turboliquidatieprocedure tegen te gaan en de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren. Onder de nieuwe wet moeten bestuurders die opteren voor een beëindiging van hun onderneming via een turboliquidatie bepaalde documenten deponeren en schuldeisers informeren. De wet geldt (vooralsnog) voor twee jaar. 


Johan Noteboom (noteboom@dnalegal.nl).

2023-02-02

Afscheid Albert Dunsbergen

Na ruim 38 jaar als advocaat heeft Albert Dunsbergen besloten met ingang van 1 januari 2023 afscheid te nemen van de advocatuur. Met veel plezier is hij al die jaren advocaat in Gorinchem geweest.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht